Mua ngoài chợ cộng đồng

# Họ tên Mua tối đa Mua tối thiểu Tỷ giá Công cụ
1 金 土 周 (Kim Thiên Tú) 5 000 Pi 1 000 Pi 60 000 VNĐ Bán
2 朱 基 民 (Chu Kiệm Minh) 1 000 Pi 200 Pi 50 000 VNĐ Bán
3 琅 勃 翁 (Lương Phương Uyên) 500 Pi 1 000 Pi 49 000 VNĐ Bán
4 Quang Ngọc 10 000 Pi 1 000 Pi 47 500 VNĐ Bán
5 曹 潭 台 (Cao Tấn Tài) 500 Pi 50 Pi 45 000 VNĐ Bán
6 金 土 周 (Kim Thiên Tú) 1 000 Pi 500 Pi 44 000 VNĐ Bán
7 吕 昆 史 密 斯 (Lý Cường Thịnh) 500 Pi 100 Pi 40 000 VNĐ Bán