Bán ngoài chợ cộng đồng

# Họ tên Bán tối đa Bán tối thiểu Tỷ giá Công cụ
1 Dao thi tuyet mai 100 Pi 50 Pi 490 VNĐ Mua
2 Pham Van Tung 50 Pi 10 Pi 47 516 VNĐ Mua
3 曹 潭 台 (Cao Tấn Tài) 100 Pi 80 Pi 48 000 VNĐ Mua
4 S. Robson Walton III 1 000 Pi 100 Pi 49 000 VNĐ Mua
5 金 土 周 (Kim Thiên Tú) 50 000 Pi 1 000 Pi 57 850 VNĐ Mua
6 Quang Ngọc 100 Pi 100 Pi 100 000 VNĐ Mua
7 Dang Phuc 100 Pi 50 Pi 100 000 VNĐ Mua
8 Dang Phuc 100 Pi 100 Pi 400 000 VNĐ Mua